Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU

Oznacz zdjęcia: #myecoandfit, @ecoandfitpolska i wygraj 100zł”

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Oznacz zdjęcia: #myecoandfit, @ecoandfitpolska
i wygraj 100zł
” (zwany dalej: „Konkursem”).

 

§ 1 Definicje

 1. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni

  ustawowo wolnych od pracy.

 2. Laureat – oznacza Uczestnika, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania Nagrody.

 3. Nagroda – oznaczy nagrody w Konkursie, wskazane w § 4.

 4. Potencjalny Uczestnik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 5. Praca – materiał autorski/zdjęcie zamieszczone przez Uczestnika Konkursu, posiadająca cechy oryginalności w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 6. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

 7. Strona internetowa – strona za pośrednictwem której prowadzony jest Konkurs, dostępna w domenie: https://www.facebook.com oraz https://www.instagram.com

 8. Organizator – oznacza Przedsiębiorstwo Handlowe MB GROUP Mariusz Bernat z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. Jana III Sobieskiego 18A/20, NIP: 6581160931, REGON: 280497880, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 9. Uczestnik – oznacza Potencjalnego Uczestnika, który spełnił warunki z § 3 Regulaminu.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Przedmiotem konkursu jest zamieszczenie Pracy na Stronie Internetowej przedstawiającej sposób w jaki Uczestnik dba o własną formę fizyczną, oznaczenie jej hasztagiem #myecoandfit i otagowanie @ecoandfitpolska oraz ustawienie jako publiczne.

 3. Konkurs trwa od 10.06.2020 r. do odwołania akcji.

 4. Informacje odnośnie Konkursu będą udostępnione przez Organizatora również w ramach serwisu internetowego https://www.facebook.com oraz https://www.instagram.com

 5. Zamieszczone Prace muszą stanowić element twórczy Uczestnika konkursu, przede wszystkim Uczestnik musi być autorem nadesłanej Pracy, a sama Praca musi spełniać cechu utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Praca nie może być zamieszczona wcześniej ani w trakcie trwania Konkursu w sieci Internet, z wyjątkiem Strony Serwisu Internetowego.

 6. Zamieszczając Prace w ramach Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji niewyłącznej na poniższych polach eksploatacji:

  6.1. utrwalania, kopiowania i zwielokrotniania Pracy określoną techniką, w szczególności techniką cyfrową, modyfikowania, wprowadzania utworu do pamięci komputera oraz sieci komputerowej;

  6.2. publicznego wyświetlania a także publicznego udostępniania Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępniania w sieci Internet.

 7. Nagrody przyznane zostaną zgodnie z postanowieniami § 4 – 7 Regulaminu.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 1. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć w udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki:

  2.1. ukończyć 13 lat. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, opiekun prawny powinien wyrazić zgodę na udział dziecka w Konkursie, w przypadku zastosowania, wyrazić dodatkowo zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz odesłać zwrotnie na adres Organizatora.

  2.2. stworzyć i zamieścić Pracę w zakresie określonym przez Organizatora Konkursu zgodnie z § 2 ust. 2 oraz 5 Regulaminu;

  2.3. w zgłoszeniu do Konkursu zawrzeć swoje imię i nazwisko, oraz adres email.

 1. Praca nie może zawierać treści, które mogłyby:

  3.1. zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  3.2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  3.3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  3.4. pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora;

  3.5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 1. Z chwilą spełnienia przez Potencjalnego Uczestnika wszystkich warunków określonych w § 3 ust. 2 regulaminu Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.

 1. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będąca pracownikiem Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 1. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować decyzje we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem. Decyzje Organizatora ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie na warunkach określonych w § 3 regulaminu oraz z zastrzeżeniem, iż nie można zgłosić do Konkursu Pracy dotychczas nagrodzonej.

 1. Potencjalny Uczestnik zamieszczając Pracę oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, które składają się na przesłaną Organizatorowi Pracę.

 

§ 4 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości 100.00 (słownie: sto) złotych do wykorzystania w sklepie internetowym dostępnym w domenie www.ecoandfit.pl na wszystkie produkty w terminie określonym na voucher.

 1. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

 1. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części Nagrody. Laureatom nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.

 

§ 5 Wyłanianie Laureatów

 1. Wyłonienie Laureata Nagrody, będące jednocześnie rozstrzygnięciem Konkursu.

 1. Konkurs jest organizowany cyklicznie, a Laureat wybierany w każdą środę w danym tygodniu miesiąca kalendarzowego przypadający na Dzień Roboczy.

 1. Wyłonienia Laureata dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora.

 1. Praca zostanie oceniona w kategorii najbardziej ciekawa/kreatywna/praktyczna/itp.

 1. Nagroda zostanie przyznana zgodnie z § 4 Regulaminu.

 

§ 6 Powiadomienie o wygranej

 1. Każdy Laureat zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Powiadomienie o wygranej zostanie przekazane poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem Strony internetowej. Powiadomienie zawierać będzie informację dotyczące warunków wydawania Nagrody.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności z powodu nieodebrania przez Laureata wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Strony internetowej lub usunięcia swojego profilu na Stronie internetowej w czasie trwania Konkursu i niepoinformowania Organizatora o tym fakcie.

 1. Lista wyłonionych Laureatów dostępna będzie na Stronie Internetowej według następującego wzoru: imię i nazwisko Laureata lub nazwa profilu na Stronie internetowej.

 

§ 7 Wydawanie Nagród

 1. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Laureata do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej konkurs@ecoandfit.pl lub poprzez wiadomość prywatną na Stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 następujących danych:

  1.1. Imię i Nazwisko

  1.2. Adres poczty elektronicznej.

 1. Podanie przez Laureata danych określonych w niniejszym przepisie jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody od Organizatora.

 1. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości prywatnej na Stronie internetowej w terminie do 5 dni od daty spełnienia przez Laureata wszystkich warunków wydania Nagrody opisanych w § 7 ust. 1.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody.

 

§ 8 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie upoważnienia (udzielonej zgody) do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagrody oraz, gdy zaistnieje taka okoliczność – w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania ewentualnej Nagrody i rozpatrzenia reklamacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 1. Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia.

 1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby która je udostępniła, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Uczestników przepisów prawa.

 

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.

 1. Konkurs stanowi przyrzecznie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny tj. art 919 kc – 921 kc.

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram ani z nimi związany. Odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu ponosi Organizator.

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

© Eco&Fit 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl